Blisko 8 tysięcy dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, a także ich rodziców otrzyma pomoc dzięki środkom pochodzącym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Z konkretnej pomocy, edukacyjnych zajęć, a także fachowego poradnictwa skorzystają podopieczni 169 placówek wsparcia dziennego. W tej edycji konkursu dofinansowanie otrzyma aż 35 projektów, opiewających na kwotę prawie 97 mln zł.

Bony gwarantujące przyznanie unijnych dotacji przedstawicielom samorządów i instytucji przekazał wicemarszałek Łukasz Smółka.

Warto dodać, że o dofinansowanie projektu w ramach konkursu mogły ubiegać się następujące podmioty: JST, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, organizacje pozarządowe, organizacje non-profit, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, podmioty ekonomii społecznej, instytucje publiczne i prywatne świadczące usługi medyczne oraz przedsiębiorcy.

Co przyniesie nowe rozdanie?

35 nowo wybranych projektów oznacza 169 placówek, w których opieką zostanie objętych ponad 8 tys. osób – dzieci, młodzieży i ich rodziców, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Na pomoc mogą liczyć także osoby z niepełnosprawnościami oraz ci, którzy korzystają z pomocy żywnościowej.

Nowe świetlice powstaną w 15 powiatach Małopolski, w tym w Limanowej, Nowym Sączu i Krakowie. Wsparcie otrzymają także placówki już istniejące. Najwięcej projektów zostanie zrealizowanych w powiecie olkuskim (sześć) oraz gorlickim i limanowskim (po cztery).

Zajęcia w placówkach zostaną zorganizowane na podstawie indywidualnych planów wsparcia, opracowanych z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, potencjału, predyspozycji, potrzeb dziecka oraz jego rodziny.

W przypadku placówek prowadzonych w formie opiekuńczej oferta usług obejmie w szczególności opiekę i wychowanie, pomoc w nauce oraz organizację czasu wolnego poprzez zabawę i zajęcia sportowe. Placówki prowadzone w formie specjalistycznej będą koncentrowały się na zajęciach socjoterapeutycznych dla najmłodszych, terapeutycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych oraz logopedycznych, a także na realizacji programów indywidualnych. Z kolei placówki prowadzone w formie podwórkowej zapewnią działania animacyjne i socjoterapeutyczne.

Dzięki szerokiemu wachlarzowi zajęć dzieci i młodzież będą mogły rozwinąć swoje kluczowe kompetencje, w szczególności w zakresie porozumiewania się w językach obcych, kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne, a także informatyczne i te związane z przedsiębiorczością.

Czy nowe inicjatywy powielą szanse na sukces?

Oczywiście, że tak! Wystarczy spojrzeć na dotychczasowe efekty realizowanych przedsięwzięć! 55 placówek wsparcia dziennego, ponad 2 tys. osób, które już skorzystało z ich oferty. A to jeszcze nie koniec. W najbliższe wakacje Zarząd Województwa Małopolskiego, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, uruchomi kolejny nabór wniosków. Tym razem do rozdysponowania będzie 29 mln zł. Szczegółowe informacje już wkrótce na stronie www.rpo.malopolska.pl

Źródło:http://www.fundusze.malopolska.pl/wiadomosci/program-regionalny/wiadomosci/dzieci-i-mlodziez-w-centrum-uwagi

Realizacja

Prowadzący (prezenter, reporter):
Operator:
Montaż:


ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here